Skip to content

JOGI NYILATKOZAT

Immunovet Kutató és Fejlesztő Kft.

Hatályos: 2020. december 17. napjától

TARTALOMJEGYZÉK

 1. Preambulum, A Szabályzat Célja

 2. A Szabályzat Értelmezése, Meghatározások

 3. Az Adatkezelő Adatai És Elérhetőségei

 4. A Személyes Adatok Kezelésére Vonatkozó Elvek

 5. Az Adatkezelés Jogalapja, Adatkezelési Célok, A Kezelt Adatok Köre, Adatkezelés Időtartama

 6. Az Adatkezelés Általános Rendelkezései

 7. Hozzáférés A Kezelt Adatokhoz, Adatfeldolgozás És Adattovábbítás

 8. Adatbiztonság

 9. Az Érintett Jogai

 10. Az Érintett Kötelezettségei

 11. Az Adatkezelési Tevékenységek Nyilvántartása

 12. Az Adatvédelmi Incidens

 13. Jogorvoslat

 14. A Szabályzat Módosítása, Értelmezése, Hatálybalépése

 

1. Preambulum, a szabályzat célja

1.1 Az Immunovet Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6.; Cégjegyzékszám: Cg.03-09-132309; Adószám: 26609939-2-03; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Szolgáltató”) házi- és háztáji állatok részére készít és forgalmaz természetes összetevőkből álló immunerősítő, egészségmegőrző táplálék kiegészítő takarmányt. Annak érdekében, hogy a Társaság szolgáltatásait szélesebb körben népszerűsítse, valamint potenciális ügyfeleivel történő kapcsolatfelvételt megkönnyítse a Társaság létrehozta a www.immunovet.huweboldalt (a továbbiakban: „Honlap”).

1.2 A Társaság tevékenysége során ügyfeleivel, a Honlap felhasználóival, marketing üzenetei címzettjeivel, valamint egyéb érintettekkel kapcsolatban az EU 2016/679. számú́ Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezelhet. A jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást. A Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban, a hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1.3 A jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy (a)a Társaság által nyújtott szolgáltatások elektronikus és/vagy telefonos úton történő népszerűsítéséhez szükséges, (b)a Honlapon a Társasággal történő kapcsolatfelvételhez szükséges, valamint (c)a Társaság tevekénységéhez kapcsolódó, személyes, esetlegesen különleges adatok kezelése a hatályos magyar és Európai Uniós adatvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történjen, valamint, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a Társaság egyértelmű, részletes tájékoztatást adjon az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat és mely adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg az érintettet.

1.4 A jelen Szabályzat célja továbbá, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden érintett számára – tekintet nélkül az érintett nemére, nemzetiségére vagy lakóhelyére – biztosítva legyen az, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A Társaság a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli.

1.5 A jelen Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

2. a szabályzat értelmezése, meghatározások

2.1 A jelen Szabályzatot a magyar nyelv szabályai szerint, a magyar polgári jog általános jogelveinek érvényesülését szem előtt tartva kell értelmezni. A Szabályzat értelmezésekor a nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – a Szabályzatban való első előfordulási helyen meghatározott jelentéssel bírnak.

2.2 Az Infotv. és a GDPR rendelkezéseivel összhangban, amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik a jelen Szabályzatban kisbetűvel használt fogalmak jelentése a következő:

adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatkezelő nevében adatok feldolgozását végzi;

adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a Társaságnak a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelete vagy műveletek összessége, így a gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése;

adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; törlés helyett a Társaság zárolja az adatot, ha az adat végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit; a zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes vagy a különleges adat törlését kizárta;

adatvédelmi incidens biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

érintett jelenti azt a természetes személyt, akinek személyes adatát a Társaság kezeli különösen, de nem kizárólagosan

 • a Társasággal üzleti kapcsolatot létesítő személyeket;

 • a Honlapon a Társasággal kapcsolatot létesítő személyeket;

 • a Honlap látogatóit.

gazdasági reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul;

harmadik személy olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, a Társasággal, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

különleges adat a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

nyilvánosságra hozatal az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyazonosító adat az érintett családi és utóneve, a leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;

tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.3 Amennyiben a szövegből más nem következik: (a)jelen Szabályzatban bármely jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály időközbeni esetleges módosított, kiterjesztett, egységes szerkezetbe foglalt formáját is magában foglalja; (b)jelen Szabályzatban a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és csak a Szabályzat szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe; (c)jelen Szabályzatban személyre történő valamennyi hivatkozás bármilyen személyre, társaságra, társulásra, kormányzatra, államra vagy állami intézményre, illetve hatóságra való hivatkozást jelent; (d)jelen Szabályzat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kizárja a rosszhiszemű vagy csalárd nyilatkozatért vagy eljárásért való felelősséget vagy jogorvoslatot.

3. az adatkezelő adatai és elérhetőségei

3.1 A Társaság, mint adatkezelő neve: Immunovet Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

3.2 Az adatkezelő székhelye: 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6.

3.3 Az adatkezelő levelezési (posta)címe: 1023 Budapest, Bécsi út 25.

3.4 Az adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.03-09-132309

3.5 Az adatkezelő adószáma: 26609939-2-03

3.6 Az adatkezelő e-mail címe: info@immunovetshop.com. Az érintett tudomásul veszi, hogy a Társaság a fent megjelölt email címre kizárólag az adatkezelésével, illetve a jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket, panaszokat fogadja.

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

4.1 Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

4.2 A Társaság a személyes adatok kezelését kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelési célok megvalósítása érdekében végezheti. Az adatkezelő az ügyfél hozzájárulása alapján a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célból kezelhet személyes adatokat.

4.3 Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.4 Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.5 Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.6 A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaság – figyelembe véve az elérhető technológiai forrásait – észszerű erőfeszítéseket köteles tenni, hogy ilyen esetekben ellenőrizze a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

4.7 Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Szabályzatban hivatkozott – eseteken kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

4.8 Az adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az adatkezelő érdekeinek sérelme, a Társaság által nyújtott szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett elérhető személyes adatait.

4.9 Az adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

4.10 Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

5. az adatkezelés jogalapja, adatkezelési célok, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama

5.1 Az érintett által a Honlapon megadott személyes adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

5.1.1 Adatkezelés jogalapja és kezelt adatok köre: Az érintett a Társasággal a Honlapon kapcsolatba léphet. A Társaság az érintett által a Honlapon megadott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag (i) a Társaság és az érintett közötti kapcsolattartás; (ii) a Társaság szolgáltatásainak hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása; (iii) a Honlap használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése során közvetítőként történő közreműködése; (iv) felvilágosítás adása; (v) működési problémák elhárítása; (vi) hírlevél és egyéb marketing célú hirdetések küldése; (vii) statisztikai célú adatgyűjtés; (viii) kutatási célzatú információszerzés érdekében tárolja. A Társaság az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja szerint az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján fenti adatkezelési célok elérése érdekében az alábbi személyes adatok birtokába jut és az alábbi személyes adatokat kezeli: (a)családi és utónév; (b)lakcím/szállítási cím; (c)e-mail cím; (d)telefonszám; (e)mobilszám.

5.1.2 Az érintett a Honlapon történő első megrendelés során rendelkezhet akként, hogy az iménti pontban rögzített személyes adatok alapján állandó felhasználói fiókja jöjjön létre. Amennyiben nem kíván felhasználói fiókot létrehozni, úgy személyes adatai a megrendelést kiszállását követő 90 napon belül véglegesen, helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.

5.1.3 A hozzájárulást az érintett a megfelelő hozzájárulás megadására szolgáló „jelölő négyzet” kipipálásával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.1.4 Adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatok kezelése a személyes adatok megadásakor kezdődik és annak törléséig tart. Az érintett a személyes adatainak törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti a info@immunovetshop.com e-mail címen. A kérelem beérkezését követően a Társaság az érintett személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen. Az adatok törlésének határideje a törlési kérelem beérkezését követő 5 (öt) munkanap. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5.1.5 Társaság kéri az érintettet, hogy csak abban az esetben adja meg személyes adatait, ha az előzőekben leírtakkal kapcsolatban semmilyen kifogása, fenntartása nincs.

5.2 Reklámtevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés

5.2.1 A Grt. 6.§ (1) bekezdése alapján közvetlen üzletszerzés céljából reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (igy különösen elektronikus levelezés, telemarketing vagy ezekkel egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, a postai címzett reklámküldemény kivételével) kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A Társaság a hozzájáruló́ nyilatkozatot tevő̋ személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet a hozzájáruló́ nyilatkozatban illetőleg a kapcsolódó́ jogszabályokban foglaltak (Grt., DM tv., Eht. stb.) figyelembevételével. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó́ – adat csak a hozzájáruló́ nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető̋, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával vagy törvény előírása alapján adható át.

5.2.2 Az érintett tehát felhatalmazhatja a Társaságot és hozzájárulhat, hogy a Társaság marketing célból közvetlen levél útján vagy egyéb kommunikációs eszköz (telefon, e-mail, SMS stb.) útján tájékoztassa az érintettet a saját szolgáltatásairól és e célból az érintett adatait kezelje. Az érintett bármikor jogosult a Társaságnál kezdeményezni – korlátozás és indokolás nélkül -, hogy részére a Társaság közvetlen üzletszerzési célú́ reklámanyagot ne küldjön, a hirdetések küldésére és adatainak e célbóli kezelésére vonatkozó́ hozzájáruló́ nyilatkozatát az érintett bármikor ingyenesen visszavonhatja. Az érintett ez irányú́ igényét a Társaság jelen Szabályzatban rögzített elérhetőségeken keresztül, valamint a küldeményekben megjelölt egyéb módon jelentheti be. Ebben az esetben az ügyfelet a továbbiakban a Társaság reklámcélból nem keresi.

5.3 Adatkezelés a Társaság internetes oldalán

5.3.1 A Társaság által üzemeltetett Honlap látogatóinak számítógépét a Társaság által alkalmazott rendszer egy ún. cookie-val azonosíthatja. Ahhoz, hogy a Honlapon minden tartalom megtekinthető legyen, a felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülhetnek elhelyezésre a felhasználó számítógépén, amelyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment, ennek megtörténtéről a felhasználó a Társaságtól nem kap további értesítést. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és kizárólag a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével a Társaság célja az, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. A fenti információkat a Társaság kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél, marketing célú – és reklámüzenet küldésére, valamint statisztikai célokra használja fel.

5.3.2 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap marketing célokra felhasználjon cookie-kat (remarketing), melyek segítségével a Honlap látogatóinak személyre szabott hirdetéseket tud a Társaság eljuttatni az interneten keresztül. A felhasználó a Google hirdetési beállítási oldalán a fenti cookie-k használatát letilthatja a saját böngészőjében. A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-kat, azonban a felhasználónak lehetősége van megváltoztatni a böngésző beállításait, hogy csak bizonyos cookie-kat fogadjon vagy, hogy egyáltalán ne fogadjon cookie-kat. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltásával elképzelhető, hogy a felhasználó nem tudja a Honlap minden funkcióját használni. A felhasználó arra is használhatja a böngésző beállításait, hogy a böngészőjében már eltárolt cookie-kat törölje. A felhasználó a böngészőjét továbbá úgy is beállíthatja, hogy tájékoztassa a felhasználót azelőtt, hogy cookie-k kerülnének eltárolásra. Mivel a különböző böngészők eltérő funkciókkal rendelkezhetnek, ezért kérjük, a felhasználót, hogy használja a böngészője súgóját a beállítási lehetőségekért.

5.3.3 A Honlap böngészése során technikai információk kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció, illetve a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a felhasználók nem, csak a Társaság fér hozzá. A fenti információkat a Társaság kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használhatja fel.

5.3.4 A Honlap működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülhetnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – ne legyenek összekapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

5.3.5 A Honlap böngészése során anonim módon felvétel készülhet a felhasználó Honlapon folytatott tevékenységeiről, amelyeket a Társaság jelen fejezetben rögzített célokból elemezhet (pl.: a felhasználók mire kattintottak, mennyi időt töltöttek, melyik lépésnél hagyták el a Honlapot). Fentiekről a felhasználó részletes információkat talál a rendszert kifejlesztő szolgáltató honlapján, a www.hotjar.com címen.

5.3.6 A fenti adatkezelést az adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint saját fentiekben meghatározott jogos érdekeinek érvényesítése, mint adatkezelési jogalapból végzi. Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy az érintett hozzájárulását a Honlapon található információs sáv („cookie banner”) útján adja meg.

5.3.7 Amennyiben jelen pontban rögzített adatok, vagy cookie-k által továbbított adatok nem szükségesek a fenti célok eléréséhez, úgy az adatok törlésre kerülnek 180 (száznyolcvan) nap elteltével. Egyedi esetekben tovább is tárolódhatnak az adatok, ha azt a hatályos jogszabályok előírják.

6. az ADATKEZELÉS általános rendelkezései

6.1 A Társaság tájékoztatja az érintettet, hogy különleges adatok kezelésére nem kerül sor.

6.2 Az érintett önkéntes döntése az, hogy a Szabályzat 5. fejezetében foglalt személyes adatokat a Társaság részére megadja-e vagy sem, azonban meghatározott személyes adatok rögzítése nélkül a Társaság egyes szolgáltatásai nem vehetők igénybe. Amennyiben az érintett harmadik személy adatait adta meg és ezzel bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért és helytálló, igaz voltáért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének és mobiltelefonszámának megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről és mobiltelefonszámról kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

6.3 A Társaság esetlegesen más személyes adatok rögzítését is kérheti az érintettől azzal, hogy köteles valamennyi adatkérés előtt megjelölni az adatkezelés célját. Minden esetben a személyes adatok rögzítése önkéntes, annak elmaradása nem érinti a Társaság által nyújtott szolgáltatást.

6.4 Amennyiben a Társaság törvény valamely rendelkezése alapján kezel az érintettről személyes vagy különleges adatot, akkor ezen adatkezelési művelet végrehajtása előtt az adatkezelés céljáról és időtartamáról – törvényi hivatkozás megjelölésével – megfelelően tájékoztatja az érintettet. A Társaság valamennyi személyes adat kérése előtt megfelelően tájékoztatja az érintettet arról, hogy a szóban forgó adat megadása önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul, avagy kötelező és törvényi felhatalmazáson alapul.

6.5 A Társaság az érintett személyes adatait anonimizálva, az érintettel való kapcsolatba hozhatóságától megfosztva, statisztikai célra használhatja. A Társaság vállalja, hogy ezen adatokat a statisztikai feldolgozásukat követően az egyes érintettekkel nem lehet újra kapcsolatba hozni.

6.6 A Társaság a biztonsági adategyeztetés céljából a megadott személyes adatokat ellenőrizheti, az érintett személyazonosító igazolványát bekérheti és arról másolatot készíthet a személyes adatok valódiságának ellenőrzése céljából, melyet külön adatkezelési hozzájárulás mellett az érintett személyesen, szkennelve e-mail vagy postai úton bocsájthatja a Társaság rendelkezésére. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat a Társaság a védett informatikai rendszerében ideiglenesen tárolhatja. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés céljáról és további feltételeiről Társaság, az adatok bekérésekor külön tájékoztatást nyújt az érintett részére. A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy a szabálysértési hatóság tájékoztatás nyújtása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Társaságot. A Társaság a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6.7 Az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonása ellenére is folytatható, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja fennáll.

6.8 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – korlátozza a személyes adat felhasználását, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. A személyes adatot az adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatfeldolgozás és adattovábbítás

7.1 Hozzáférés a kezelt adatokhoz A személyes adatokat elsődlegesen a Társaság, illetve a Társaság belső munkatársai, munkavállalói jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, és csak a Szabályzatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. A Társaság informatikai rendszerének üzemeltetése körében a Társaság adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, rendszergazda) vehet igénybe. A Társaság jogosult a felhasználók személyes adatainak alvállalkozói részére történő továbbítására. A Társaság partnerei kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, akik kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint a Szabályzat betartásával kezelni

7.2 Adatfeldolgozás

7.2.1 Az adatfeldolgozónak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó́ külön törvények keretei között a Társaság, mint adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a Társaság, mint adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó́ az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság, mint adatkezelő rendelkezései szerint kezelheti, saját céljára adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság, mint adatkezelő̋ rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

7.2.2 Az adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. A Társaság a kutatási tevékenysége során az adatok feldolgozásához, elemzéséhez és kiértékeléséhez további adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

7.2.3 Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

7.2.4 Jelen Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. A Társaság a következő adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Közreműködik a megrendelt áru kiszállításában.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

CIB Bank Zrt.
Közreműködik az Online fizetés végrehajtásában.
1027 Budapest, Medve utca 4-14.

Cobra Computer Kft.
Közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában.
1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. (Nyugati Szárny 2.em / F2.13.007)

Tárhely.Eu Kft.
Tárhelyszolgáltató.
1144 Budapest, Ormánság u 4.

7.3 Adattovábbítás

7.3.1 Az adatkezelő jogosult az érintett erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.

7.3.2 Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

7.3.3 Táraság személyes adatot nem EGT-államba (harmadik országba) csak akkor továbbit, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a jogszabályokban előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő̋ szintű̋ védelme.

7.3.4 Harmadik személy részére történő adattovábbításra kizárólag törvény alapján az érintett hozzájárulása nélkül is sor kerülhet.

7.3.5 Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., PayPal Holdings Inc., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

8. ADATBIZTONSÁG

8.1 A Társaság a személyes adatokat digitálisan tárolja. A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével gondoskodik az adatok biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozásáról.

8.2 A Társaság minden szükséges lépést megtesz azért, hogy biztosítsa a érintettek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. A Társaság informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok és a számítógépes betörések ellen, a Társaság ugyanakkor a hatályos jogszabályi korlátokra is figyelemmel kizárja felelősségét az általa befolyásolhatatlan számítógépes támadások, illetőleg a harmadik személyek által elkövetett (bűn)cselekmények okozta adatvesztésekért, károkért.

8.3 A Társaság az adatkezelés során megőrzi (1) a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult; (2) a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát.

9. az érintett jogai

9.1 Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga

9.1.1 Az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét: (a)az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; (b)az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; (c)a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; (d)a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés (adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke) esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; (e)adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; (f)adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

9.1.2 A fenti bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja (a)a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; (b)az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; (c)a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; (d)a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; (e)arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

9.1.3 Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: (a)az adatkezelés céljai; (b)az érintett személyes adatok kategóriái; (c)azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; (d)adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; (e)az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; (f)a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (g)ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; (h)automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

9.1.4 Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

9.1.5 Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

9.1.6 A fenti 9.1.5. pontban említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

9.2 Helyesbítéshez való jog

9.2.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

9.3.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá́ vonatkozó́ személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó́ személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll (a)a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (b)az érintett visszavonja az adatkezelés alapját kepéző̋ hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (c)az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; (d)a személyes adatokat jogellenesen kezelték; (e)a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; (f)a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő̋ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

9.3.2 Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható́ lépéseket – ideértvé technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó́ személyes adatokra mutató́ linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

9.3.3 A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; (iii) népegészségügy területét érintő̋ közérdek alapján; (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; valamint (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

9.3.4 A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelő minden esetben tájékoztatják az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.3.5 Az adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában az érintett személyes adatait törli.

9.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

9.4.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a)az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c)az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d)az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9.4.2 Ha az adatkezelés a 9.4.1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.4.3 Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a 9.4.1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

9.5 Az adathordozhatósághoz való jog

9.5.1 Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő az érintett által rendelkezésére bocsátott és hozzájáruláson, vagy szerződés teljesítésén alapuló, valamint az érintett által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

9.6 A tiltakozáshoz való jog

9.6.1 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.6.2 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

9.6.3 Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.6.4 A 9.6.1. és 9.6.2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

9.6.5 Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

9.6.6 Ha a személyes adatok kezelésére a tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

9.7 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9.7.1 Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9.8 Az érintett a fenti jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Név: Immunovet Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság E-mail: info@immunovetshop.com Posta: 1023 Budapest, Bécsi út 25.

10. Az érintett kötelezettségei

10.1 Az érintett köteles a valóságnak megfelelő személyes adatokat megadni, illetve – amennyiben valamely adat megváltozik – a személyes adatokat helyesbíteni vagy a Társaságtól azok helyesbítését kérni.

10.2 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon érintettet, aki bármely más személy adatával visszaél.

10.3 Az érintett a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap használata során nem oszthat meg olyan tartalmat, nem küldhet olyan üzenetet, amely (a)mások becsületét, méltóságát sérti; (b)valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása vagy vélt tartozása miatt mást szidalmaz; (c)valamely szolgáltatást, gazdasági társaságot alaptalanul, rosszindulatúan vagy lejárató, hitelrontó szándékkal szidalmaz.

10.4 Ezen személyes adatokat a Társaság haladéktalanul törli, és felszólítja az érintettet arra, hogy tartsa meg a fenti követelményeket. Amennyiben az érintett a figyelmeztetést követően újra, a fenti előírásokba ütköző magatartást tanúsít, a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje őt.

11. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

11.1 A Társaság és a Társaság képviselője a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről azalábbi tartalommal elektronikus nyilvántartást vezet.

11.2 A nyilvántartás a következő információkat tartalmazza: (a)az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége; (b)az adatkezelés céljai; (c)az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; (d)olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket; (e)adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása; (f)ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; (g)ha lehetséges, a GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

11.3 A Társaság és a Társaság képviselője megkeresés alapján a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást

12. Az adatvédelmi incidens

12.1 Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

12.2 Az 12.1. pontban említett bejelentésben legalább: (a)ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; (b)közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; (c)ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; (d)ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket

12.3 Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

12.4 Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

12.5 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

12.6 A fenti 12.5. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a 12.2. b), c) és d) pontokban rögzített információt.

12.7 Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (a)az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; (b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (c)a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

12.8 Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 12.7. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

13. Jogorvoslat

13.1 Amennyiben az érintett álláspontja szerint a Társaság adatkezelése megsértette a Szabályzatot vagy a hatályos törvényi rendelkezéseket, akkor az érintett az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).

13.2 Az érintett a Szabályzat 9. pontjában szabályozott jogok megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre – az érintett döntése alapján – az érintett lakhelye, illetve Társaság székhelye szerinti törvényszék az illetékes.

14. A Szabályzat módosítása, értelmezése, hatálybalépése

14.1 A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot – az érintettek elektronikus levélben történő értesítése mellett – egyoldalúan módosítsa.

14.2 A Társaság kijelenti, hogy a Szabályzat valamennyi módosítása meg fog felelni a módosításkor hatályos törvények adatvédelmi rendelkezéseinek.

14.3 A Társaság kijelenti, hogy a Szabályzatot az értelmezés időpontjában hatályos törvényekkel összhangban kell értelmezni. Amennyiben a Szabályzat és a hatályos törvények között eltérés van, a hatályos törvények az irányadóak.

14.4 Jelen Szabályzat hatályba lépésének napja 2020. november 2. napja.